Aktiviteiten - Nieuws

 Bus-idee dag
De bus-idee dag 2019 had dit jaar plaats op donderdag 31 oktober, een dag eerder dan vorig jaar. Om 7:30 uur vertrokken de vertegenwoordigers naar Hazerswoude om aldaar met een stand van het museum aanwezig te zijn. Een vrijwilliger had een mooi tafelkleed gemaakt met de kleuren van Valkenswaard.
De bezoekers waren in grotere getale dan vorig jaar aanwezig. Naast de folder van ons museum hadden we chocolade valkjes en glaasjes met het Valkenswaards slökske meegenomen om de bezoekers te verleiden. Een prima regeling was dat de organisatoren de helft van de bezoekers om 11:00 uur hadden uitgenodigd en de andere helft om 13:00 uur; op die manier waren de bezoekers over de hele dag gespreid. Tot het einde van de beursdag, om 15:30 uur, bleef de belangstelling aanwezig.

                   

Pracht en praal aan de Europese hoven, plannen in het Valkerij Museum
Begin april heeft het bestuur kennis genomen van een nieuwe subsidieregeling voor musea van de provincie Noord-Brabant. Deze nieuwe regeling kwam plots uit de lucht vallen en heeft een gelimiteerd budget waarbij geldt dat wie het eerst komt het meest kans maakt. Het bestuur had reeds langer wensen over de invulling van de nis aan de achterkant van de kapel tussen het reisoverzicht en de vangplaats. Als werktitel voor een concept ontwikkeling heeft het bestuur gekozen “de pracht en praal aan de Europese hoven”.Aansluitend heeft het bestuur bedrijven uitgenodigd om dit concept nader uit te werken en te presenteren. Dit heeft ertoe geleid dat voor een bepaald concept is gekozen en dit bij de provincie is voorgedragen. De provincie was overtuigd van de kwaliteit van het voorstel en heeft het subsidieverzoek inmiddels gehonoreerd.De planning is dat het nieuwe onderdeel in het voorjaar van 2020 is gerealiseerd.

Cultuurraad in museum
De gemeente Valkenswaard heeft in 2018 een Cultuurraad ingesteld. Deze cultuurraad heeft indertijd met alle belanghebbenden overlegd, wat begin 2019 heeft geresulteerd in een conceptnota Cultuurbeleid. Deze nota is overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vastgestelde nota is vervolgens, afhankelijk van de besluiten van de gemeenteraad, uitgangspunt voor het cultuurbeleid in de komende jaren.
Op zaterdag 2 november 2019 heeft de voltallige cultuurraad een bezoek gebracht aan ons museum. Tijdens en aansluitend aan het bezoek heeft een delegatie van het bestuur van gedachten kunnen wisselen met de leden van de cultuurraad.

MuseumTV
Op woensdag 21 augustus is MuseumTV de hele dag in het museum actief geweest om een film te maken over ons museum die we op onze website zullen plaatsen (ter vervanging van de huidige film) en ook op de website van MuseumTV. Twee vrijwilligers hebben als vertellers gefunctioneerd die toelichting geven bij enerzijds het Valkerij Museum en anderzijds het Sigarenmakerij Museum.
Alle musea waar MuseumTV mee samenwerkt krijgen op de website van MuseumTV een eigen pagina. Op de pagina plaatst MuseumTV beelden en koppelingen om een optimaal beeld te schetsen van in casu ons museum en mensen aan te sporen om daadwerkelijk over te gaan tot een bezoek aan het museum.
Van deze film komt ook nog een versie met Engelse ondertiteling.

                                                          

Schenking van de heer P. Bekkers
Mevr. A. Bekkers-van Wingerden, heeft ons museum verrijkt met honderden boeken over de valkerij die in het bezit waren van haar onlangs overleden echtgenoot P. Bekkers. De heer Bekkers was een groot verzamelaar van alles wat met valkerij en met roofvogels te maken had. Het aantal boeken is zo groot dat we genoodzaakt zullen zijn extra ruimte voor de opslag aan te schaffen. Naast de boeken hebben we ook beeldmateriaal gekregen evenals porseleinen beelden en schilderijen. Bovendien kregen we zijn uitgebreide en uitvoerig gedocumenteerde stamboom, de heer Bekkers stamde af van een Valkenswaards valkeniersgeslacht.

Vrijwilligerspenning uitgereikt aan Gonnie de Louwere en Jacques Dielis
Gonnie Dierks en Jacques Dielis kregen tijdens de vrijwilligersdag in september 2019 de vrijwilligerspenning, “het handje”, uit handen van wethouder T. Geldens van de Gemeente Valkenswaard omdat zij meer dan 10 jaar hun diensten hebben verleend aan het Valkerij en Sigarenmakerij Museum in Valkenswaard.

                     

Tabaksplant
Alle exemplaren van “De tabaksplant” zijn inmiddels gedigitaliseerd, een geweldig resultaat. Een woord van dank aan alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt.
Onderzoekers en belangstellenden kunnen vanaf nu gebruik maken van deze digitale informatie. Het bestuur moet zich nog oriënteren op de vraag of en zo ja, hoe deze informatie of delen hiervan via onze website gedeeld kunnen worden.

Kempervennen
De grote huif die J. van Gerven heeft gemaakt voor de Kempervennen is op 5 juli 2019 overhandigd aan het management van de Kempervennen. Deze huif heeft inmiddels een centrale plaats gekregen in de toegangsdeur naar het ontspanningsgedeelte, waar het zwembad, de winkel, het restaurant en de horeca zijn gelokaliseerd. We hopen dat ons museum bij veel bezoekers op deze manier onder de aandacht wordt gebracht, in de hoop dat dit leidt tot veel bezoeken aan ons museum.

                     

                     

Aanpassingen aan de balie
Aan de balie zullen in de loop van de maanden juni en juli 2019 enkele aanpassingen gerealiseerd worden. Bedoeling is de werkomstandigheden te vergemakkelijken en de zichtbaarheid vanuit de foyer te vergroten.
Deze uitvoering betekent een eerste stap. Als deze aanpassingen bij nader inzien nog niet voldoende zijn, zal het bestuur zich over vervolgstappen buigen.

Aanpassingen in het Sigarenmakerij Museum
De film over die sigarenindustrie in Valkenswaard wordt voorzien van een Engelstalige versie, deze versie is inmiddels beschikbaar en zal in de komende maanden worden opgenomen. Voor de vertoning van deze film is een groot scherm aangeschaft.
Boven de sigarenmakertafels zijn twee monitoren geplaatst waarop, bij afwezigheid van een sigarenmaker, het manueel maken van sigaren wordt getoond.

Legge (vangplaats)
De nieuwe legge, zoals deze is bedacht door een van onze vrijwilligers, is inmiddels helemaal klaar. Alle medewerkers hebben met bewondering naar deze nieuwe legge gekeken, zowaar een fantastische verbetering ten opzichte van de vorige situatie. De zichtbaarheid van de vangplaats, het gebruik van belichting van de besproken onderdelen evenals het gebruik van de monitoren die een groter beeld van de onderdelen tonen zijn een geweldige verbetering voor de bezoeker van het Valkerij Museum.